[1]
สุริยะรังษี ส. 2018. จีวร : การตัดเย็บจากอดีตถึงปัจจุบัน. Journal of Educational Review Faculty of Education in MCU. 3, 2 (Sep. 2018), 1–12.