วงษ์เอก อ. “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการศึกษา”. วารสารการจัดการทางการศึกษาปฐมวัย, ปี 5, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2023, น. 76-123, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/ECEM/article/view/268595.