วูวงศ์ ว. “องค์ประกอบของคณิตศาสตร์สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี”. วารสารการจัดการทางการศึกษาปฐมวัย, ปี 5, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2023, น. 46-61, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/ECEM/article/view/265667.