รังษีบวรกุล ศ. “การสอนออนไลน์สไตล์การเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติระดับอุดมศึกษา”. วารสารการจัดการทางการศึกษาปฐมวัย, ปี 4, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2023, น. 55-67, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/ECEM/article/view/261223.