รณะบุตร ศ. “การออกแบบกิจกรรมเพื่อสร้างรอยเชื่อมต่อการเรียนรู้ สำหรับเด็กปฐมวัยจากอนุบาลสู่ประถมศึกษา”. วารสารการจัดการทางการศึกษาปฐมวัย, ปี 4, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2023, น. 42-54, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/ECEM/article/view/261222.