วัชรสินธุ์ ภ., แก้วพรม อ., หงษ์ร่อน ท., นุ้ยแหลมหลัก ช., รัศมี เ., และ แอกทอง ฤ. “การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์โดยใช้การจัดสวนถาดหรรษา ตามแนวคิดเรกจิโอ เอมิเลียที่มีต่อทักษะทางสมอง (EF) ของเด็กปฐมวัย”. วารสารการจัดการทางการศึกษาปฐมวัย, ปี 4, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2023, น. 1-18, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/ECEM/article/view/261218.