ตันติวงศ์ บ. . “Creative Play the Steiner Waldorf Way”. วารสารการจัดการทางการศึกษาปฐมวัย, ปี 3, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2022, น. 79-81, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/ECEM/article/view/254821.