อยู่อำไพ ก. “ลูสพาร์ทส์เพลย์กับการศึกษาปฐมวัย: จากยุค 1970 สู่ความนิยมในศตวรรษที่ 21”. วารสารการจัดการทางการศึกษาปฐมวัย, ปี 3, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2022, น. 55-64, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/ECEM/article/view/254819.