พันธุราษฎร์ เ. “การพัฒนาความสามารถด้านการพูดของเด็กปฐมวัยโดยใช้บัตรภาพ AR”. วารสารการจัดการทางการศึกษาปฐมวัย, ปี 3, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2022, น. 23-30, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/ECEM/article/view/254816.