เผือกพิบูลย์ ฐ. . “การพัฒนารูปแบบการสอนชีววิทยา หน่วยการเรียนรู้เรื่องเคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานร่วมกับการใช้อินโฟกราฟิก เพื่อเสริมสร้างทักษะของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกบินทร์วิทย”. วารสารการจัดการทางการศึกษาปฐมวัย, ปี 2, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2022, น. 1-18, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/ECEM/article/view/254793.