สินลารัตน์ ไ. . “สองหัวดีกว่าหัวเดียว บทบาทของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ”. วารสารการจัดการทางการศึกษาปฐมวัย, ปี 2, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2021, น. 66, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/ECEM/article/view/251533.