ลังกา ว., เจริญสุข อ., ศรีสวัสดิ์ พ., และ บริบูรณ์ ก. “การวิเคราะห์สภาพการณ์ปัจจุบันของปัจจัยเสี่ยง ปัจจัยภูมิคุ้มกันและพฤติกรรมเสี่ยงต่อการใช้สารเสพติดของเด็กและเยาวชนในพื้นที่หมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.)”. วารสารการจัดการทางการศึกษาปฐมวัย, ปี 1, ฉบับที่ 1, ตุลาคาม 2019, น. 28-43, doi:10.14456/jecem.2019.4.