วงศ์วิเศษ แอนดราดี ส. “Getting Started Right: Effective Transition for Children With Disabilities in Early Childhood”. วารสารการจัดการทางการศึกษาปฐมวัย, ปี 1, ฉบับที่ 1, ตุลาคาม 2019, น. 44-62, doi:10.14456/jecem.2019.5.