[1]
วงษ์เอก อ., “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการศึกษา”, J Early Child Edu Mgmt, ปี 5, ฉบับที่ 1, น. 76–123, มิ.ย. 2023.