[1]
วูวงศ์ ว., “องค์ประกอบของคณิตศาสตร์สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี”, J Early Child Edu Mgmt, ปี 5, ฉบับที่ 1, น. 46–61, มิ.ย. 2023.