[1]
รังษีบวรกุล ศ., “การสอนออนไลน์สไตล์การเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติระดับอุดมศึกษา”, J Early Child Edu Mgmt, ปี 4, ฉบับที่ 2, น. 55–67, มี.ค. 2023.