[1]
รณะบุตร ศ., “การออกแบบกิจกรรมเพื่อสร้างรอยเชื่อมต่อการเรียนรู้ สำหรับเด็กปฐมวัยจากอนุบาลสู่ประถมศึกษา”, J Early Child Edu Mgmt, ปี 4, ฉบับที่ 2, น. 42–54, มี.ค. 2023.