[1]
วัชรสินธุ์ ภ., แก้วพรม อ., หงษ์ร่อน ท., นุ้ยแหลมหลัก ช., รัศมี เ., และ แอกทอง ฤ., “การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์โดยใช้การจัดสวนถาดหรรษา ตามแนวคิดเรกจิโอ เอมิเลียที่มีต่อทักษะทางสมอง (EF) ของเด็กปฐมวัย”, J Early Child Edu Mgmt, ปี 4, ฉบับที่ 2, น. 1–18, มี.ค. 2023.