[1]
พันธุราษฎร์ เ., “การพัฒนาความสามารถด้านการพูดของเด็กปฐมวัยโดยใช้บัตรภาพ AR ”, J Early Child Edu Mgmt, ปี 3, ฉบับที่ 2, น. 23–30, ก.พ. 2022.