[1]
สินลารัตน์ ไ. ., “สองหัวดีกว่าหัวเดียว บทบาทของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ”, J Early Child Edu Mgmt, ปี 2, ฉบับที่ 1, น. 66, ส.ค. 2021.