[1]
ลังกา ว., เจริญสุข อ., ศรีสวัสดิ์ พ., และ บริบูรณ์ ก., “การวิเคราะห์สภาพการณ์ปัจจุบันของปัจจัยเสี่ยง ปัจจัยภูมิคุ้มกันและพฤติกรรมเสี่ยงต่อการใช้สารเสพติดของเด็กและเยาวชนในพื้นที่หมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.)”, J Early Child Edu Mgmt, ปี 1, ฉบับที่ 1, น. 28–43, ต.ค. 2019.