[1]
วงศ์วิเศษ แอนดราดี ส., “Getting started right: Effective transition for children with disabilities in early childhood”, J Early Child Edu Mgmt, ปี 1, ฉบับที่ 1, น. 44–62, ต.ค. 2019.