ลังกา ว., เจริญสุข อ., ศรีสวัสดิ์ พ. และ บริบูรณ์ ก. (2019) “การวิเคราะห์สภาพการณ์ปัจจุบันของปัจจัยเสี่ยง ปัจจัยภูมิคุ้มกันและพฤติกรรมเสี่ยงต่อการใช้สารเสพติดของเด็กและเยาวชนในพื้นที่หมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.)”, วารสารการจัดการทางการศึกษาปฐมวัย, 1(1), น. 28–43. doi: 10.14456/jecem.2019.4.