วงศ์วิเศษ แอนดราดี ส. (2019) “Getting started right: Effective transition for children with disabilities in early childhood”, วารสารการจัดการทางการศึกษาปฐมวัย, 1(1), น. 44–62. doi: 10.14456/jecem.2019.5.