วงษ์เอก อัจฉรา. 2023. “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการศึกษา”. วารสารการจัดการทางการศึกษาปฐมวัย 5 (1):76-123. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/ECEM/article/view/268595.