วูวงศ์ วิลาศ. 2023. “องค์ประกอบของคณิตศาสตร์สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี”. วารสารการจัดการทางการศึกษาปฐมวัย 5 (1):46-61. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/ECEM/article/view/265667.