รังษีบวรกุล ศรีกัญภัสสร์. 2023. “การสอนออนไลน์สไตล์การเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติระดับอุดมศึกษา”. วารสารการจัดการทางการศึกษาปฐมวัย 4 (2):55-67. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/ECEM/article/view/261223.