รณะบุตร ศศิธร. 2023. “การออกแบบกิจกรรมเพื่อสร้างรอยเชื่อมต่อการเรียนรู้ สำหรับเด็กปฐมวัยจากอนุบาลสู่ประถมศึกษา”. วารสารการจัดการทางการศึกษาปฐมวัย 4 (2):42-54. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/ECEM/article/view/261222.