วัชรสินธุ์ ภิรดี, แก้วพรม อนุสรา, หงษ์ร่อน ทิพรดา, นุ้ยแหลมหลัก ชนิสรา, รัศมี เมธาวิณี, และ แอกทอง ฤกษ์ขวัญ. 2023. “การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์โดยใช้การจัดสวนถาดหรรษา ตามแนวคิดเรกจิโอ เอมิเลียที่มีต่อทักษะทางสมอง (EF) ของเด็กปฐมวัย”. วารสารการจัดการทางการศึกษาปฐมวัย 4 (2):1-18. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/ECEM/article/view/261218.