ตันติวงศ์ บุษบง. 2022. “Creative Play the Steiner Waldorf Way”. วารสารการจัดการทางการศึกษาปฐมวัย 3 (2):79-81. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/ECEM/article/view/254821.