อยู่อำไพ กันต์ฌพัชญ์. 2022. “ลูสพาร์ทส์เพลย์กับการศึกษาปฐมวัย: จากยุค 1970 สู่ความนิยมในศตวรรษที่ 21”. วารสารการจัดการทางการศึกษาปฐมวัย 3 (2):55-64. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/ECEM/article/view/254819.