พันธุราษฎร์ เฟื่องฟ้า. 2022. “การพัฒนาความสามารถด้านการพูดของเด็กปฐมวัยโดยใช้บัตรภาพ AR”. วารสารการจัดการทางการศึกษาปฐมวัย 3 (2):23-30. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/ECEM/article/view/254816.