สินลารัตน์ ไพฑูรย์. 2021. “สองหัวดีกว่าหัวเดียว บทบาทของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ”. วารสารการจัดการทางการศึกษาปฐมวัย 2 (1):66. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/ECEM/article/view/251533.