ลังกา วิไลลักษณ์, เจริญสุข อรอุมา, ศรีสวัสดิ์ พัชราภรณ์, และ บริบูรณ์ กัมปนาท. 2019. “การวิเคราะห์สภาพการณ์ปัจจุบันของปัจจัยเสี่ยง ปัจจัยภูมิคุ้มกันและพฤติกรรมเสี่ยงต่อการใช้สารเสพติดของเด็กและเยาวชนในพื้นที่หมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.)”. วารสารการจัดการทางการศึกษาปฐมวัย 1 (1):28-43. https://doi.org/10.14456/jecem.2019.4.