วงศ์วิเศษ แอนดราดี สุพัตรา. 2019. “Getting Started Right: Effective Transition for Children With Disabilities in Early Childhood”. วารสารการจัดการทางการศึกษาปฐมวัย 1 (1):44-62. https://doi.org/10.14456/jecem.2019.5.