วงษ์เอก อ. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการศึกษา. วารสารการจัดการทางการศึกษาปฐมวัย, [S. l.], v. 5, n. 1, p. 76–123, 2023. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/ECEM/article/view/268595. Acesso em: 23 พ.ค. 2024.