วูวงศ์ ว. องค์ประกอบของคณิตศาสตร์สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี. วารสารการจัดการทางการศึกษาปฐมวัย, [S. l.], v. 5, n. 1, p. 46–61, 2023. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/ECEM/article/view/265667. Acesso em: 18 พ.ค. 2024.