รังษีบวรกุล ศ. การสอนออนไลน์สไตล์การเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติระดับอุดมศึกษา. วารสารการจัดการทางการศึกษาปฐมวัย, [S. l.], v. 4, n. 2, p. 55–67, 2023. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/ECEM/article/view/261223. Acesso em: 24 พ.ค. 2024.