รณะบุตร ศ. การออกแบบกิจกรรมเพื่อสร้างรอยเชื่อมต่อการเรียนรู้ สำหรับเด็กปฐมวัยจากอนุบาลสู่ประถมศึกษา. วารสารการจัดการทางการศึกษาปฐมวัย, [S. l.], v. 4, n. 2, p. 42–54, 2023. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/ECEM/article/view/261222. Acesso em: 25 พ.ค. 2024.