วัชรสินธุ์ ภ.; แก้วพรม อ.; หงษ์ร่อน ท.; นุ้ยแหลมหลัก ช.; รัศมี เ.; แอกทอง ฤ. การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์โดยใช้การจัดสวนถาดหรรษา ตามแนวคิดเรกจิโอ เอมิเลียที่มีต่อทักษะทางสมอง (EF) ของเด็กปฐมวัย. วารสารการจัดการทางการศึกษาปฐมวัย, [S. l.], v. 4, n. 2, p. 1–18, 2023. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/ECEM/article/view/261218. Acesso em: 21 พ.ค. 2024.