อยู่อำไพ ก. ลูสพาร์ทส์เพลย์กับการศึกษาปฐมวัย: จากยุค 1970 สู่ความนิยมในศตวรรษที่ 21. วารสารการจัดการทางการศึกษาปฐมวัย, [S. l.], v. 3, n. 2, p. 55–64, 2022. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/ECEM/article/view/254819. Acesso em: 25 พ.ค. 2024.