พันธุราษฎร์ เ. การพัฒนาความสามารถด้านการพูดของเด็กปฐมวัยโดยใช้บัตรภาพ AR . วารสารการจัดการทางการศึกษาปฐมวัย, [S. l.], v. 3, n. 2, p. 23–30, 2022. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/ECEM/article/view/254816. Acesso em: 25 พ.ค. 2024.