เผือกพิบูลย์ ฐ. . การพัฒนารูปแบบการสอนชีววิทยา หน่วยการเรียนรู้เรื่องเคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานร่วมกับการใช้อินโฟกราฟิก เพื่อเสริมสร้างทักษะของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกบินทร์วิทย. วารสารการจัดการทางการศึกษาปฐมวัย, [S. l.], v. 2, n. 2, p. 1–18, 2022. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/ECEM/article/view/254793. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.