สินลารัตน์ ไ. . สองหัวดีกว่าหัวเดียว บทบาทของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ. วารสารการจัดการทางการศึกษาปฐมวัย, [S. l.], v. 2, n. 1, p. 66, 2021. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/ECEM/article/view/251533. Acesso em: 19 พ.ค. 2024.