ลังกา ว.; เจริญสุข อ.; ศรีสวัสดิ์ พ.; บริบูรณ์ ก. การวิเคราะห์สภาพการณ์ปัจจุบันของปัจจัยเสี่ยง ปัจจัยภูมิคุ้มกันและพฤติกรรมเสี่ยงต่อการใช้สารเสพติดของเด็กและเยาวชนในพื้นที่หมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.). วารสารการจัดการทางการศึกษาปฐมวัย, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 28–43, 2019. DOI: 10.14456/jecem.2019.4. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/ECEM/article/view/219563. Acesso em: 25 พ.ค. 2024.