วงศ์วิเศษ แอนดราดี ส. Getting started right: Effective transition for children with disabilities in early childhood. วารสารการจัดการทางการศึกษาปฐมวัย, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 44–62, 2019. DOI: 10.14456/jecem.2019.5. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/ECEM/article/view/218229. Acesso em: 25 พ.ค. 2024.