วงศ์วิเศษ แอนดราดี ส. (2019). Getting started right: Effective transition for children with disabilities in early childhood. วารสารการจัดการทางการศึกษาปฐมวัย, 1(1), 44–62. https://doi.org/10.14456/jecem.2019.5