(1)
วงษ์เอก อ. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการศึกษา. J Early Child Edu Mgmt 2023, 5, 76-123.