(1)
รังษีบวรกุล ศ. การสอนออนไลน์สไตล์การเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติระดับอุดมศึกษา. J Early Child Edu Mgmt 2023, 4, 55-67.