(1)
รณะบุตร ศ. การออกแบบกิจกรรมเพื่อสร้างรอยเชื่อมต่อการเรียนรู้ สำหรับเด็กปฐมวัยจากอนุบาลสู่ประถมศึกษา. J Early Child Edu Mgmt 2023, 4, 42-54.